Data aktualizacji: 2024-02-15

Droga do zatrudnienia po węglu

 

 

ZE PAK S.A.

realizuje projekt partnerski

 

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, priorytet 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.01. Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

pn. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.

 

„Droga do zatrudnienia po węglu"

 

 

W styczniu 2024 r. ZE PAK SA zawarł umowę partnerstwa na realizację Projektu Droga do zatrudnienia po węglu. Liderem partnerstwa złożonego z dziesięciu podmiotów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

 

Celem projektu jest wsparcie 2200 osób dotkniętych skutkami transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej służące doprowadzeniu do nowego zatrudnienia i utrzymania trwałości nowego miejsca pracy.

 

Projekt skierowany jest głównie do pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK zagrożonych utratą pracy, byłych pracowników, którzy utracili zatrudnienie od 2018 roku oraz członków ich rodzin. Ponadto uczestnikami Projektu mogą być pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym oraz członkowie rodzin lub/i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają źródła dochodu.

 

Wsparcie dla tzw. uczestników przewidziane jest w dwóch alternatywnych ścieżkach: 1) aktywizacji zawodowej mającej na celu znalezienie pracy u nowego pracodawcy oraz 2) inkubacji działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego np. spółdzielni socjalnej lub na własny rachunek.

 

Projekt wypracowany przez wyłonionych w konkursie Partnerów ma być realizowany zgodnie z Programem pracowniczym dla GK ZE PAK na lata 2021-2027 - „Droga do zatrudnienia po węglu", opracowanym przez Związki Zawodowe GK ZE PAK1 i ZE PAK SA oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, w uzgodnieniu z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Programem „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027", Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie).

 

ZE PAK SA jako Partner w Projekcie jest odpowiedzialny za działania wspierające w rekrutacji uczestników, rozpowszechnianie informacji o korzyściach z wsparcia w postaci zachęt dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników oraz dla uczestników na założenie własnej działalności gospodarczej (ok. 150 tys. zł na 1 uczestnika, przewyższających wielokrotnie wysokość powszechnie stosowanych instrumentów w programach dofinansowanych ze środków UE). Ponadto, rolą ZE PAK SA jest monitorowanie postępów Projektu i działań wykonywanych przez pozostałych Partnerów oraz zapewnienie udziału ZZ GK ZE PAK w tym procesie.

 

Wartość projektu:

257 142 857 zł – łączny budżet

180 000 000 zł – dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

77 142 857 mln zł – dofinansowanie ze środków budżetu państwa

4 737 953 zł – kwota dofinansowania dla ZE PAK SA

 


 

 

1 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno - Technicznych „KADRA” przy PAK KWB „KONIN” S.A.; Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w ZE PAK; Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników KWB „Konin” S.A.; Międzyzakładowa Komisja WZZ „Sierpień 80” PAK KWB Konin S.A. w Kleczewie; Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” PAK KWB Adamów S.A.; Komisja Międzyzakładowa KNSZZ "Solidarność 80" ZE PAK i Spółek Zależnych; Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego; Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra” Kopalni Adamów; Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Systemów Zmianowych Ruchu Ciągłego ZE PAK S.A.; Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Energetyki Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin Spółka Akcyjna i Spółek; Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.; Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego „Ruch” KWB Konin w Kleczewie S.A.; Międzyzakładowy Związek Zawodowy PAK Kopalni Adamów; Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Grupy ZE PAK.