Data aktualizacji: 2022-08-05

Aktualności

06.11.2020

Ogłoszenie Planu Połączenia ZE PAK i Elektrowni Pątnów II

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („ZE PAK SA”) z siedzibą w Koninie informuje o zamiarze połączenia ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”) z Elektrownią Pątnów II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Kazimierskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003952 („EPII”, „Spółka Przejmowana”).

 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku EPII na ZE PAK SA ("Połączenie"). W wyniku Połączenia EPII zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, że ZE PAK SA, jako Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały EPII, jako Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone stosowanie do art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów EPII, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej.

 

Wraz z niniejszym ogłoszeniem, zgodnie z dyspozycją art. 500 § 21 KSH, ZE PAK SA udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia 06 listopada 2020r. Plan Połączenia z załącznikami na stronie internetowej ZE PAK SA: www.zepak.com.pl zakładce AKTUALNOŚCI, do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek.

 

1. Ogłoszenie Planu Połączenia ZE PAK i Elektrowni Pątnów II

2. Plan Połączenia ZE PAK SA i Elektrowni Patnów II

3. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZE PAK i Elektrowni Pątnów II

     3.1. Sprawozdania finansowe ZE PAK SA 2017-2019

     3.2. Sprawozdania finansowe Elektrowni Pątnów II 2017

     3.3. Sprawozdania finansowe Elektrowni Pątnów II 2018

     3.4. Sprawozdania finansowe Elektrowni Pątnów II 2019