Data aktualizacji: 2019-05-29

Informacje o spółce

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

 

 • od 30 października 2012 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • drugi, pod względem wielkości, krajowy producent energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego,
 • jest czwartym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.

 


Kilka elementów z historii firmy:

 

1958 - 1974

powstają elektrownie w Koninie, Pątnowie i Adamowie.

Kwiecień 1970

połączenie elektrowni

Grudzień 1994

przekształcenie zespołu elektrowni w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa - Przedsiębiorstwo Państwowe ZE PAK

Marzec 1999

inwestorem strategicznym ZE PAK SA zostaje Elektrim SA

2000

zwiększa się kapitał akcyjny Spółki do ok. 39% akcji, zmienia się struktura organizacyjna, wyodrębniając 5 spółek zależnych

Lipiec 2001

uzyskanie certyfikatu 9001:2000 w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Posiadamy także certyfikat w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18001 i OHSAS 18001 oraz wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Środowiska zgodny z normami ISO serii 14000.

2003

wprowadzenie systemu informatycznego mySAP.com, wspierającego zarządzanie firmą, obejmującego kluczowe obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i wspomagającego realizację procesów biznesowych   przedsiębiorstwa

2005

elektrownie ZE PAK SA uzyskują koncesję na współspalanie biomasy, a tym samym na produkcję „zielonej energii”

Grudzień 2005

elektrownia Adamów uzyskała Pozwolenie Zintegrowane na produkcję energii elektrycznej i cieplnej

Kwiecień 2006

Pozwolenie Zintegrowane uzyskały elektrownie Pątnów i Konin

Październik 2012

Debiut ZE PAK SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Czerwiec 2012

Przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego o mocy 55 MWt w Elektrowni Konin

Wrzesień 2013

Początek modernizacji bloków energetycznych nr 1 – 4 w Elektrowni Pątnów I

Grudzień 2015

Zakończenie modernizacji bloków 1 – 2 w Elektrowni Pątnów I

Styczeń 2018

Zamknięcie Elektrowni Adamów

 

 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA działa w formie spółki akcyjnej, na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Spółka powstała na skutek przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin z siedzibą w Koninie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna. ZE PAK SA jest największą prywatną grupą energetyczną w Polsce składającą się z pionowo zintegrowanych podmiotów działających w obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii  z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł, produkcji ciepła oraz obrotu energią. 

 

Firma może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej ZE PAK obejmują trzy elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim.

 

Są to: Elektrownia Pątnów II, która jest wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Konin oraz elektrownia dodatkowo wyposażona w instalacje współspalania biomasy - Elektrownia Pątnów. W lipcu 2012 roku oddano do komercyjnej eksploatacji w Elektrowni Konin nowy blok o mocy 55 MW z kotłem dedykowanym opalanym biomasą.

 

Elektrownia Adamów, wchodząca w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów- Konin SA na początku stycznia 2018 roku została zamknięta. Wyłączenie bloków energetycznych elektrowni zostało podyktowane decyzją Komisji Europejskiej działającej na podstawie derogacji opisanej w dyrektywie z dnia 24.11.2010 r. mówiącej o konieczności zakończenia na początku stycznia 2018 r. pracy aktywów wytwórczych Elektrowni Adamów.

 

Dodatkowo w ramach Grupy funkcjonują spółki zajmujące się m.in.: realizacją robót budowlanych i montażowych, pracami konserwacyjnymi, działalnością usługową, produkcyjną i handlową skierowaną na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu.

Elektrownia Konin

 

Elektrownia Pątnów

 

 

 

 

Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •