Data aktualizacji: 2024-06-13

Aktualności

21.12.2023

Zmiana dotycząca przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych

 

Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na podpisanie przez Spółkę umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu obniżenie emisji do powietrza, w tym przede wszystkim rtęci oraz pyłu w spalinach kotła bloku o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów.

 

Szacowana wartość umowy wynosi około 19 mln złotych. Realizacja zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie bloku 474 MW w Elektrowni Pątnów do norm środowiskowych związanych z konkluzjami BAT (Best Available Technology).

 

Opisywana powyżej zgoda RN ma istotne znaczenie z punktu widzenia przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w Grupie ZE PAK. Dotychczas bazowy scenariusz zakładał eksploatację aktywów węglowych do końca 2024 roku. Spółka nie wykluczała jednak wydłużenia tego okresu w przypadku zmian w szeroko rozumianym otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydłużenia okresu wsparcia dla aktywów węglowych w postaci Rynku Mocy. Obecnie Spółka dostrzega istotne przesłanki przemawiające za możliwością zmian regulacyjnych prowadzących do wydłużenia okresu obowiązywania wsparcia w postaci Rynku Mocy dla aktywów węglowych w Elektrowni Pątnów. Spółka ma również świadomość istotności aktywów wytwórczych w Elektrowni Pątnów z punktu widzenia potrzeb Krajowego Systemu Energetycznego.

 

Podjęcie decyzji dotyczącej realizacji opisanego powyżej zadania inwestycyjnego oznacza równocześnie  wydłużenie dotychczas przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w Grupie. Należy podkreślić, że decyzja dotyczy wydłużenia eksploatacji ostatniej eksploatowanej obecnie odkrywki Tomisławice i jednego, najbardziej efektywnego bloku węglowego o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów.