Data aktualizacji: 2012-01-04

Przetargi na energię elektryczną

ZE PAK SA posiadając w swej strukturze spółkę córkę Elektrownia Pątnów II sp. z o.o., która objęta jest Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, zobowiązany jest do rozdziału sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Sprzedaż energii z jednostek wytwórczych ZE PAK SA nie podlega obowiązkowi sprzedaży poprzez przetargi zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na platformie handlowej, w związku z czym ta forma sprzedaży jest jedną z wielu formy funkcjonujących na rynku. W przypadku spółki Elektrownia Pątnów II sprzedaż poprzez przetargi według zasad opisanych w rozporządzeniu przytoczonym powyżej jest jedyną formą handlową , według której odbiorca energii elektrycznej może dokonać zakupu z EP II sp. z o.o.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •